Groep 3-4

De basisvaardigheden van leervakken zoals lezen/taal, schrijven, rekenen worden allemaal op de ochtenden lerend en spelend aangeboden en verwerkt. Dit is voor groep 3 een intensief proces.

Lezen en taal 
In groep 3 wordt veel aandacht besteed aan de verdere taalontwikkeling. Het speelse karakter van de kleutergroepen wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Ook de werkvormen uit de eerste twee jaar blijven waardevol. Als de kleuters naar groep 3 gaan, beheersen ze die vaardigheden die nodig zijn om te kunnen leren lezen, schrijven en rekenen. De vorderingen van de kinderen zijn bijgehouden en worden doorgegeven aan de leerkracht van groep 3. Deze weet dus in welke ontwikkelingsfase de kinderen zitten en wat ze al weten en kunnen. Vanuit deze beginsituatie wordt er verder gewerkt. 

Voor het aanvankelijk lezen en het taalonderwijs maken we gebruik van de leesmethode "Veilig leren lezen”. Het aanvankelijk leesproces duurt ongeveer tot aan de kerstvakantie, waarna in dit leerjaar intensief wordt geoefend in het voortgezet lezen. Bij deze methode gebruiken we vele hulpmiddelen, zoals de letterdoos, letterstempels, het klik-klakboekje en sinds enkele jaren een effectief computerprogramma dat aansluit bij de leeskernen. Met dit computerprogramma kunnen de kinderen zelfstandig de leerstof op een andere manier inoefenen en herhalen. Voor het digibord wordt de educatieve software gebruikt die hoort bij de methode “Veilig Leren Lezen”.

Voor het schrijfonderwijs volgen wij  de gehanteerde schrijfmethode “Pennenstreken”

Rekenen 
Na de nodige voorbereidingen in groep 2, beginnen we in groep 3 met het “echte” rekenen. Onze rekenmethode is “Rekenrijk” . Dit is een realistische rekenmethode. Realistisch rekenen betekent dat deze methode uitgaat van situaties in het dagelijks leven, waarvan rekenen een onderdeel is. Daarnaast worden de kinderen gestimuleerd om zelf te zoeken naar een manier om sommen uit te rekenen. Door kennis te maken met verschillende manieren waarop dat kan, leren ze uiteindelijk ook wat de handigste en beste manier is. 

Individuele aandacht en begeleiding
Door middel van toetsen die bij deze bovenstaande methodes horen, wordt er regelmatig nagegaan of de leerstof beheerst wordt. Zo niet, dan gaan we kijken welke extra hulp geboden kan worden. We vinden het belangrijk een goede basis te leggen. 
Voor kinderen die vooruitlopen op de aangeboden stof of meer uitdaging nodig hebben is er een apart programma met verrijkingsstof. Zo wordt er tegemoet gekomen aan de behoeftes van en de verschillen tussen leerlingen.

Andere leerstofgebieden
Andere leerstofgebieden in groep 3 zijn: wereldverkenning, waarbij gebruik wordt gemaakt van de schooltelevisie-serie ‘Huisje, boompje, beestje’ en de voorloper die aansluit bij de methodes voor wereldoriëntatie “Meander” en “Brandaan”, veilig verkeer, hierbij gebruiken we de methode “Een rondje verkeer” en schrijfonderwijs volgens de gehanteerde schrijfmethode “Pennenstreken”. Voor de vakken muzikale- en dramatische vorming maken wij gebruik van de recente methode “Moet je doen”. Ook handvaardigheid en tekenen worden wekelijks gegeven.