Ziek of afwezig

In principe is het niet mogelijk om buiten de vastgestelde vakantieregeling verlof op te nemen. De schoolvakanties vindt u op de jaarplanning-pagina.

Er zijn enkele uitzonderingssituaties: het voldoen aan een wettelijke verplichting voor zover dit niet buiten de lesuren kan geschieden, bij verhuizing, bij huwelijk van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, 
bij overlijden van bloed- en aanverwanten tot en met de vierde graad, indien de werkgever de werknemer verplicht buiten de schoolvakanties vakantie op te nemen, bij bevalling van moeder/verzorgster/voogdes en bij ambts-/huwelijksjubileum van bloed-en aanverwanten tot en met de vierde graad (25-40-50-60 jaar).

In deze situaties moet de ouder/verzorger een verlofformulier invullen en ruim van te voren bij de leerkracht of schoolleider inleveren. De school houdt een verzuimadministratie bij en is verplicht om ongeoorloofd verzuim te melden bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar zal bij ongeoorloofd verzuim een proces verbaal geven.

Een vierjarige leerling is nog niet leerplichtig. Vanaf het vijfde jaar vallen de kinderen onder de leerplichtwet en gelden alleen de genoemde uitzonderingen.

In het kader van preventie schoolverzuim wordt ouders verzocht, wanneer hun kind ziek is of om een andere reden niet op school kan komen, voor schooltijd telefonisch of persoonlijk contact op te nemen. Als een leerling onder schooltijd naar een dokter of tandarts moet, moet de ouder dit schriftelijk of persoonlijk aan de leerkracht doorgeven. Elke leerkracht houdt een administratie bij van afwezige kinderen.