Ons onderwijs

Waar staan wij voor?

Op de Pirapoleon bouwen we aan de toekomst, waarbij we kleur en vorm geven aan ons onderwijs door uit te gaan van plezier in leren, eigen talent, zelf verantwoordelijkheid leren, samenwerken en toekomstgericht werken. 

Plezier in leren

Kinderen zijn van nature nieuwsgierig en leergierig. In een veilige omgeving kunnen deze eigenschappen tot bloei komen. Plezier in leren wakkert nieuwsgierigheid aan, is motiverend, stimuleert het op zoek gaan naar eigen vragen en antwoorden. 

Eigen talent

We willen onze leerlingen opvoeden tot evenwichtige, zelfstandige mensen, die vertrouwen hebben in hun eigen kunnen. Ieder kind leert basiskennis en –vaardigheden. Lesstof wordt zoveel mogelijk op het niveau van het kind aangeboden en verwerkt. Maar ontwikkeling is veel breder. Op onze school leren kinderen hun talenten te ontdekken, nieuwe talenten te ontwikkelen en gebruiken.  

Zelf verantwoordelijkheid leren

Met ons onderwijs zetten we in op de begeleidende rol van de leerkracht. Kinderen leren ontspannen en ontdekkend. We geven ruimte om actief, zelfstandig en in samenwerking met anderen kennis te verwerven door het vinden van eigen oplossingen (kennisconstructie). Kinderen leren zelf verantwoordelijkheid te nemen voor hun leerproces.

Samenwerken

De lesstof wordt individueel verwerkt, maar ook samen met anderen. Er wordt regelmatig groepsdoorbroken gewerkt, vanwege de waarde die samenwerken heeft. In beide werkvormen streven we ernaar de kinderen positieve ervaringen op te laten doen.

Ook leerkrachten, ouders en leerlingen werken samen, om voor ieder kind tot een optimale ontwikkeling te kunnen komen.

Toekomstgericht werken
We bereiden kinderen voor op de toekomst, in een maatschappij die steeds in ontwikkeling is en verandert. Het is belangrijk om kinderen vaardigheden aan te leren die ook in de toekomst van waarde zullen zijn. Door het integreren van 21st century skills in ons onderwijs raken leerlingen beter uitgerust voor de toekomst in een dynamische maatschappij.    

Waar werken we naartoe?

Onder invloed van technologie is de samenleving aanzienlijk veranderd. Om succesvol samen te werken en te leven zijn andere competenties nodig dan voorheen. Dit vraagt om anders leren, ook op de Pirapoleon. Zowel de inhoud als de werkwijze van ons onderwijs zijn de komende jaren volop in ontwikkeling.

Onze visie op leren

Onze maatschappij verandert voortdurend. En met de maatschappij verandert ook ons onderwijs. Dit vraagt om een professioneel team dat zich, door scholing en ontwikkeling, voortdurend kan aanpassen aan haar veranderende omgeving. Het team van de Pirapoleon vindt het een uitdaging om op zoek te gaan naar een manier van werken en leren die aansluit op deze veranderingen.

Onderwijs in de 21e eeuw

Het gaat over een nieuwe manier van leren, leven en werken. In de toekomst zullen vaardigheden als creativiteit, kritisch denken, oplossingsgericht denken, communicatie, samenwerking, aanpassingsvermogen, zelf verantwoordelijkheid en sociale vaardigheden steeds belangrijker worden.

 Model 21st century skills

Met het integreren van 21st century skills in het onderwijs worden leerlingen goed voorbereid op de toekomst in een dynamische maatschappij.    

Onze visie is dat deze vaardigheden een duidelijke plaats moeten hebben in ons onderwijs. Voor samenwerking en communicatie is goed taalonderwijs essentieel. In het rekenonderwijs worden hoge cognitieve vaardigheden en probleemoplossend vermogen van kinderen aangesproken. Ook creativiteit versterkt het probleemoplossend vermogen en het gebruik van ICT (bijvoorbeeld internet) vraagt om kritisch denken.

Elk kind maakt zijn eigen ontwikkeling door. Er zijn verschillen in persoonlijkheid, aanleg, belangstelling en tempo. Naast deze verschillen zijn er veel overeenkomsten. Kinderen zijn speels, leergierig en hebben belangstelling voor allerlei zaken. Kinderen houden van goede sfeer en hebben behoefte aan contact. Op de Pirapoleon gaan we uit van al deze gegevens en bieden we een onderwijsklimaat en een leerstofpakket dat aansluit bij de leefwereld en ontwikkeling van de kinderen.