Medezeggenschapsraad

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. In zo’n raad zitten ouders en leerkrachten. De MR behartigt de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen bij het bestuur van de school. De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en kan hierover

aanbevelingen doen en standpunten innemen. Naast de adviesbevoegdheid heeft de MR ook een instemmingsbevoegdheid met betrekking tot vaststelling van -onder meer- het schoolreglement en de onderwijskundige doelstellingen. Daarnaast vervult de MR een brugfunctie naar de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) van alle WereldKidz-scholen.

De leden van de MR worden gekozen voor een periode van drie jaar, treden dan af en zijn eventueel herkiesbaar. De MR laat zich informeren door haar achterban – bestaande uit onder meer het team en de Ouderraad – ten aanzien van actuele onderwerpen. De MR van de Pirapoleon is klein en informeel, passend bij het formaat en sfeer van de school en vergadert normaal vier keer per schooljaar.


De reglementen van de MR en GMR liggen op school ter inzage. Algemene informatie over medezeggenschap op school is hier te vinden.

Op het moment heeft de MR de volgende leden: 
Voorzitter – Yvonne de Ruiter (moeder van Naomi)
Secretaris – Kim Bloemendal (moeder van Charlotte en Simon)
Lid – Marion Westerneng (leerkracht)
 

Daarnaast is Sabine Middendorp (moeder Thomas) lid van de GMR namens de Pirapoleon en cluster ZALM&Ko, waaronder de Pirapoleon valt.

Heeft u vragen, neem dan gerust contact op met Yvonne de Ruiter of Kim Bloemendal of mail naar mr.pirapoleon@wereldkidz.nl.
 

Agenda's, notulen en jaarverslagen
Agenda vergadering MR 13 oktober 2022
Notulen vergadering MR 13 oktober 2022
Agenda vergadering MR 2 februari 2023
Notulen vergadering MR 2 februari 2023
Agenda vergadering MR 13 april 2023
Notulen vergadering MR 13 april 2023
Agenda vergadering MR 1 juni 2023
Notulen vergadering MR 1 juni 2023
Jaarverslag MR 2021-2022
Jaarverslag MR 2022-2023