Medezeggenschapsraad

Iedere school is wettelijk verplicht een medezeggenschapsraad (MR) te hebben. In zo’n raad zitten ouders en leerkrachten. De MR behartigt de belangen van ouders, leerkrachten en leerlingen bij het bestuur van de school. Aangezien de Pirapoleon samen met Op Dreef één bestuur heeft is er een gezamenlijke MR. ​

De ontwikkelingen binnen de Stichting Rijn- en Heuvelland volgen elkaar in hoog tempo op. Werkgroepen zijn actief op vele terreinen en doorlopend ontstaan nieuwe inzichten om onder meer de kwaliteit van het onderwijs, de overlegstructuur of de communicatie te verbeteren. Mocht u geïnformeerd willen worden over de huidige stand van zaken, neemt u dan gerust contact op met één van de MR- of GMR-leden.

De medezeggenschapsraad van de school bestaat uit ouders en leerkrachten van de locaties Zeist en Austerlitz. De leden van de MR worden gekozen voor een periode van 2 jaar, treden dan af en zijn eventueel herkiesbaar. De MR komt regelmatig bij elkaar en laat zich informeren door haar achterban – bestaande uit onder meer het team en de OR – ten aanzien van actuele onderwerpen. Daarnaast vervult de MR een brugfunctie naar de gemeenschappelijke medenzeggenschapsraad (GMR). Formeel wordt de (G)MR ten minste tweemaal per jaar in de gelegenheid gesteld de algemene gang van zaken in de school met het bevoegd gezag te bespreken. Omdat bestuur en directie open staan voor communicatie levert dit in de praktijk geen problemen op, de MR krijgt – eventueel via de GMR – alle relevante informatie verstrekt.

De MR is bevoegd tot bespreking van alle aangelegenheden die de school betreffen en kan hierover aanbevelingen doen en standpunten innemen. Het is dus van belang dat de MR zoveel mogelijk gevoed wordt met informatie vanuit haar achterban. Uiteraard kan dat ook buiten de reguliere vergaderingen om. Naast de adviesbevoegdheid heeft de MR ook een instemmingsbevoegdheid met betrekking tot vaststelling van -onder meer- het schoolreglement en de onderwijskundige doelstellingen. Het aandachtsgebied van de MR is breed en beperkt zich niet tot de locatie Austerlitz. Hoewel de aard van de school verschilt van die van de Koppel in Zeist wordt vooral gekeken naar de overeenkomsten op onderwijskundig gebied en de mogelijkheid om gezamenlijk te opereren. In de achter ons liggende periode is onder meer aandacht besteed aan het spreidings- en toelatingsbeleid, het schoolformatieplan, het schoolbudget, het schoolplan, de klachten-procedure voor- en naschoolse opvang en het arbo-beleid. Daarnaast wordt er kritisch gekeken naar en geparticipeerd in het traject van bestuurlijke verzelfstandiging en –schaalvergroting. De GMR maakt hier gebruik van haar adviesrecht. Over de gevolgen van de besluitvorming voor personeel, ouders en leerlingen heeft zowel de personeels- als oudergeleding instemmingsrecht. Het gehele traject is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid doorlopen en inmiddels is de nieuwe organisatievorm een feit.

De reglementen van de MR en GMR liggen op school ter inzage.
Heeft u vragen, neem dan contact op met voorzitter Yvonne de Ruiter of mail naar mr.pirapoleon@wereldkidz.nl.

Notulen MR vergadering 15 april 2021
Notuelen MR vergadering 24 februari 2021
Notulen MR vergadering 21 januari 2021
Jaarverslag MR 2019-2020
Notulen MR vergadering 5 november 2020
Notulen MR vergadering 18 juni 2020
Notuelen MR vergadering 5 juni 2020

Notulen MR vergadering 23 april 2020
Notulen MR vergadering 30 januari 2020
Notulen MR vergadering 28 oktober 2019